Om Glamsen  |  Program  |  Filer  | Support |  På gång  |  Länkar   E-post till Glamsen

 

ARDE   Airport Runway Design and Evaluation


First of all, this software is not for sale. ARDE uses a algorithm based on Odemarks solution for linear elastic problems. Some modifications for Swedish (Nordic) conditions has been made. The changes was necessary because the model makes the assumption that the stiffness decreases in lower layers, this is not true when unbound layers are frozen. An other drawback with simplified models are that they only can evaluate points in the centreline of the load which in some case can be consider as a real limitation. In other hand calculations runs very fast and that makes it suitable for this kind of software (technical classification). If you looking for more detailed calculations of points elsewhere under the load there are better solutions (Burmister). These solutions are very complicated but necessary in professional pavement design software (BISAR,CHEVRON).
For more information about airport software visit: http://www.airporttech.tc.faa.gov/.

 

Ett enkelt program för att beräkna PCN värdet för en rullbana. Beräkningarna sker i en linjärelastisk materialmodell.
I den här typen av applikation kan det vara mer lämpligt att använda en enklare "snabbare" beräkningsmodell. ARD använder en linjärelastiskt Odemark-modell som justerats för tjälade terrassmaterial.

 

Beräkning av PCN

Vad är ACN-PCN ?
ACN (Aircraft Classification Number) beskriver ett flygplans relativa påverkan på en beläggning, PCN (Pavement Classification Number) beskriver beläggningen bärighetsförmåga.
Metoden innefattar både flexibla och styva beläggningar, jag har medvetet valt att endast beskriva flexibla beläggningar då min materialmodell f n endast hanterar den konstruktionstypen. Enligt ICAO (International Civil Aviation Authority) skall en beläggning avsedd för flygplanstyper med en större last än 5700 kg förses med ett PCN värde för att möjliggöra beräkningar enl. ACN-PCN metoden. ACN-PCN metoden är inte avsedd för att dimensionera eller utvärdera en konstruktion, metoden är i första hand avsedd för att rapportera en beläggnings styrka till luftfartsmyndigheten.

PCN-värdet
PCN anges som en kod i fem delar. Förutom det numeriska värdet på PCN framgår typ av beläggning, den bärighetsgrupp som undergrunden tillhör, maximalt tillåtet ringtryck samt utvärderingsmetod.

PCN-kodens delar:

1. PCNs numeriska värde

2. Typ av beläggning

 

R = Cementbetong

 

F = Asfaltbetong

 

 

3. Undergrundens bärighetsgrupp

4. Högsta ringtryck, som tillåts på beläggningen

A = Hög bärighet (100-150 MPa)

W = Högt, ingen begränsning

B = Medelhög bärighet (70-100 MPa)

X = Medel, högst 1.50 MPa

C = Låg bärighet (50-70 MPa)

Y = Lågt, högst 1.00 MPa

D = Mycket låg bärighet (30-50 MPa)

Z = Mycket lågt, högst 0.50 MPa

 

 

5. Utvärderingsmetod för beläggningen

 

T = Tekniskt utvärderad

 

U = Erfarenhetesmässig utvärdering

 

Exempel: Om bärigheten hos en beläggning ac asfaltbetong, som ligger på en undergrund av låg bärighet, har efter teknisk utvärdering givits ett PCN-värde av 77 och högst tillåtna ringtryck är 1.50 Mpa. Skall PCN-koden skrivas: PCN:77/F/C/X/T.
Den första delen i koden (77) kan beräknas med hjälp av en flerskiktad linjärärelastisk modell där resultaten erhålls i form av horisontella töjningar i underkant av beläggningslagret.

För att omsätta töjningarna till en livslängd används i internationella sammanhang vanligen Kinghamskriteriet med materialkonstanten C = 4.2. För svenska förhållanden kan man ansätta C= 4.1 vilket kompenserar egenskaperna för de bitumen vi vanligen använder. Som terrasskriterie kan man t ex använda kriterier från AASHTOO-försöken, vanligen det med 95% säkerhet.
Beräkningen görs genom att i modellen successivt öka lasten på konstruktionen och plotta antalet överfarter i ett diagram. Man erhåller på detta vis ett logaritmiskt diagram där antalet överfarter presenteras på x-axeln och lasten på y-axeln. För att beräkna PCN-värdet använder man den last som ger 10 000 överfarter med det kriterie man använder.

Exempel: Lasten 260 KN ger 10 000 överfarter, detta ger PCN-värde 260/5 = 52. Eftersom utvärderingen är teknisk skall man använda T i femte delen av koden. 

Standardvärden för flexibla beläggningar
Metoden använder olika standardvärden för t e x terrassmaterial.

Terrassmoduler:
High                    >CBR 13
Medium              CBR 8-13
Low                     CBR 4-8
Ultra low             CBR < 4

Föregående sida